Obchodní podmínky
demovytvoř eshoppřihlaš se
Manual

1. Uzavření smlouvy

1.1. Poskytovatel
Michal Maněna, (dále jen "poskytovatel")
se sídlem: Slupská 3, Plzeň 32300, Česká republika, EU
IČ: 6419 0218, nejsme plátci DPH
mobil: 604 974 592, e-mail: info@eshopadmi.cz
eshopadmi.cz, eshopadmi.eu
č.ú.: 2001337309/2010
1.2. Objednatel
fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby www.eshopadmi.cz prostřednictvím objednacího formuláře (dále jen "objednatel")
poskytovatel a objednatel společně (dále jen "smluvní strany")
1.3. Smlouva o poskytnutí služeb tj. tvorba reklamních eshopových systémů (dále jen "smlouva") je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby www.eshopadmi.cz (dále jen "služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese https://www.eshopadmi.cz/obchpodm.php.
1.4. Smlouva vstupuje v účinnost dnem zaplacení výzvy k platbě, o kterou si objednatel zažádá pomocí elektronické komunikace.

2. Předmět a vymezení základních pojmů

2.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí přístupu k webovému rozhraní pro provozování eshopu se zbožím na internetu nebo internetové prezentace (reklamní prezentace výrobků), průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše zdarma či za úplatu.
2.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.
2.3. SLUŽBA www.eshopadmi.cz - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetového eshopu objednatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména druhého řádu, které je výhradně ve vlastnictví objednatele. U domény třetího řádu (demo) je možnost zvolení názvu pouze z jedné z těchto možností: www.jmenovasehoeshopu.eshopadmi.cz. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci poskytovatele https://www.eshopadmi.cz.
2.4. SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli (třetí stranou). Server je trvale připojen do internetu.
2.5. DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO - je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace objednatele.
2.6. PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACE - provoz vlastních web aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem (třetí stranou). Dnem zřízení služby je den úhrady služby objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.
2.7. REGISTRACE - pro použití demoverze, musíte mít platnou registraci služby eshopadmi.cz. To Vás opravňuje provozovat stránky na systému eshopadmi.cz. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu, nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte eshopadmi.cz písemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

3. Práva a povinnosti objednatele

3.1. Objednatel má právo využívat všech prostředků, který jsou nabízeny poskytovanou službou. Poskytovatel může na základě požadavku objednatele zajistit zprostředkování registrace doménového jména 2. řádu a webhostingu. Objednatel pro tyto účely registrace poskytne poskytovateli pravdivé a úplné kontaktní údaje. Objednatel se zavazuje hradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény 2. řádu a webhostingu, neboť poskytovatel není správcem doménových jmen 2. řádu a webhostingu. V případě stažení eshopu v tar formátu, jenž je poskytováno zdarma, se objednatel zavazuje, že nebude tento eshop dále šířit za úplatu ani zdarma.
3.2. Službu si objednatel objednává k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu a webhostingu, které je v osobním vlastnictví objednatele. Objednatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi) a za webhosting. Poskytovatel služby není správcem doménových jmen 2. řádu a webhostingu.
3.3. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu. Objednavatel svou registrací opravňuje Poskytovatele k zasílání informačních emailů. Z doručování informačních emailů se může Objednavatel kdykoliv odhlásit. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.
3.4. Objednatel odpovídá poskytovateli za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru, který byl v rámci užívání služby vložen nebo instalován ze strany objednatele. V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu. Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem, zároveň se objednatel zavazuje nepoužívat pro přistup do administrace anonymizérů. Objednatel se zavazuje udržovat tyto údaje aktuální. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.
3.5. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@eshopadmi.cz. Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost. Systém je dodáván vždy v určitém momentálním technologickém stavu z důvodu neustále probíhajích úprav a vylepšení. Zakoupením nabízeného pronájmu systému dává objednatel souhlas s tím, že si řádně vyzkoušel dostupnou verzi, kde je vždy implementováno aktuální nastavení a je obeznámen s funkčností všech nabízených modulů, aplikací a volitelných nabídek nastavení. Po zaplacení nelze zpětně reklamovat nebo se dožadovat okamžité nápravy v případech kdy objednatel požaduje funkce které systém přímo nenabízí. Objednatel bere na vědomí, že součástí veřejné části internetové aplikace může být odkaz v patičce s tímto textem "Vytvořeno systémem www.eshopadmi.cz". Tento odkaz je možné odstranit pouze na požádání.
3.6. Objednatel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Jedná-li se o spotřebitelský spor v oblasti elektronických komunikací, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Český telekomunikační úřad (http://www.ctu.cz/).

4. Práva a povinnosti poskytovatele

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. aktualizace software apod.). Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých softwarových prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele na: www.eshopadmi.cz . Případě, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitý provoz služby a minimálně jedna doba výpadku v kalendářním měsíci je delší než 30 minut, je poskytovatel povinnen nahradit objednateli součet těchto výpadků částkou rovnající se desetinásobku poměrné částky těchto výpadků v poměru k částce na kterou má objednatel službu zaplacenou. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v dalším vyúčtování služby, na příští objednací období objednatele a to slevou na toto příští období. V případě, že objednatel ve službě na příští období nepokračuje, je poskytovatel povinen objednateli tuto částku uhradit na základě faktury – daňového dokladu objednatele. Do těchto výpadků se nezapočítávají výpadky, které jsou poskytovatelem předem hlášeny jako servisní nebo jiné nutné zásahy a objednatel je na ně upozorněn na stránce www.eshopadmi.cz.
4.2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli minimálně 10 dnů před koncem sjednaného období. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dní od splatnosti faktury a to za službu eshopadmi.cz nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace, vkládání dat do eshopu, aktivace eshopu apod.). Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti faktury. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.
4.3. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v bodech 3.3. ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby. Viz. Odstavec 4.1.
4.4. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinnen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace. V případě, že poskytovatel zjistí nebo má důvodné podezření zpodvodného jednání objednatele vůči svým zákazníkům má právo službu dočasně nebo i trvale zneaktivnit.

5. Cena služby a způsob platby za služby

5.1. Provoz služby www.eshopadmi.cz jenž dodává softwarové řešení pro obchodní aktivity na internetu je poskytován zdarma. Pokud objednatel potom co na svůj email obdrží soubory není schopen aktivovat eshop sám, je toto poskytovatelem učiněno za úplatu. Aktivace stojí 1300Kč. Majitelé průkazu ZTP mají na toto 25% slevu. Majitelé průkazu ZTP/P mají na toto 50% slevu. Pokud si objednatel přeje i naplnění eshopu daty, dle počtu vkládaných dat je tato služba spoplatněna většinou částkou v rozmezí několika stovek až po tisícikorunu. Pro hladký provoz lze objednat technickou podporu za 840 Kč/rok. Tyto platby jsou jednorázové a při předčasném ukončení služby se poměrná část dle doby trvání služby nevrací! Platba domény a webhostingu se provádí třetí straně na dobu 1 roku až na dobu několika let. Provoz těchto služeb se řídí pravidly tohoto poskytovatele.
5.2. Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní doba je 14-ti denní a začína plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení vypovědi druhé smluvní straně. Aktivační poplatek se nevrací. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel. Objednatel může převést službu na 3. osobu. Musí tak, ale provést pouze se souhlasem poskytovatele, který vyjádří souhlas elektronickou formou na email objednatele. Nový nabyvatel služby musí před zahájením provozu souhlasit s těmito VOP a musí také převzít veškeré závazky od původního objednatele.
5.3. Ostatní služby nesouvisející s www.eshopadmi.cz jako grafické práce, programátorské práce apod. jsou spoplatněny dle ceníku. Pro ukázku fungování eshopu můžete využít bezplatně demo eshop. Vše co tato verze poskytuje je zdarma.
5.4. Jakmile objednatel požádá o aktivaci eshopu poskytovatele z důvodu vlastní zaneprázdnosti či technické neznalosti tohoto systému, je mu automaticky zaslána elektronicky výzva k platbě (proforma). Taktéž u jiných služeb (naplnění eshopu daty, změna eshopu, grafické práce, programátorské práce apod.). Speciální služby na eshopu jsou považovány za víceslužbu a jsou prováděny za poplatek.
5.5. Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu s proformou objednatele následující pracovní den po přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.
5.6. Pokud není faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána Upomínka č. 1, ale zároveň dochází k deaktivaci zobrazení stránek. Pokud není faktura uhrazena ani v náhradní lhůtě, dochází k vymazání prezentace objednatele ze systému.
5.7. Všechny daňové doklady, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány poskytovatelem v elektronické podobě. Poskytovatel není plátcem DPH.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Poskytovatel prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data objednatele před zneužitím a nikdy je neposkytuje 3. straně. Osobní data mohou být využita pouze poskytovatelem a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistické potřeby poskytovatele.
6.2. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.
6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele a to informací, která je zobrazena na stránkách www.eshopadmi.cz.

O násKontaktNápovědaObchodní podmínky
Internetové projektyAdresaManualObchodní podmínky
Školení a konzultaceNapište námFAQNovinky
PrůvodceCookies, osobní údajeOdkazy a reklama
pruhdomenapruh
Dotaz:šipka dotazu